Reklamácia a vrátenie tovaru

Pre urýchlenie vašej reklamácie prosíme o vyplnenie a priloženie daného reklamačného protokolu k tovaru.

Reklamačný protokol k stiahnutiu (PDF)

Žiadosť o vrátenie/výmenu tovaru (PDF)

 

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok platí pre internetový obchod www.mojekolo.sk a bol spracovaný podľa ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácia").

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok.

"Spotrebiteľská zmluva" je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

„Predávajúci“ je spoločnosť Schindler, spol. s r.o., sídlo: Štěpánkovická 950/23, 747 21 Kravaře, IČO 190 159 09.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je „Kupujúci“. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného povolania, a kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína bežať prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba činí 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. V prípade výmeny tovaru, alebo ak bola vymenená vadná súčiastka výrobku, záručná doba pokračuje podľa platného dátumu záruky k danému výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené jej obvyklým užívaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje (paragon).  Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je to s ohľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste alebo návode k obsluhe zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možno uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu. Nesplnením povinností týkajúcich sa vydania záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu zvyčajné, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec bežne používa.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamžiku, kedy je mu doručené vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky nutné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, iba v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užitiu.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Vybavenie reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú zásadne u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená (nie u výrobcu či dovozcu), a to na prevádzkach Mojekolo: Slezská 101/112 747 21 Kobeřice; Štěpánkovická 950/23 747 21 Kravaře; Seifertova 7/1a, Praha 130 00; Práčská 3315/8e, Praha 106 00; Nové sady 591/24, Brno 602 00; 30. dubna 3003/1a, Ostrava 702 00; Labský Palouk 495, Pardubice 530 09. V prípade, že kupujúci využije svojho práva vyžadovať odstránenie chýb tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližším (nedodržanie tejto podmienky má vplyv iba na posúdenie nákladov spojených s reklamáciou ako nutných – viz nižšie), uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie ide prípadne nájsť tiež v doklade, ktorý nahradzuje záručný list, prípadne ich oznámi Predávajúci na dotaz Kupujúceho (emailom na reklamace@mojekolo.cz).

Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na dotaz Kupujúceho.

Predávajúci či jeho poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú po uplatnení reklamácie na dlhšej lehote – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. O vybavení reklamácie musí predávajúci informovať – do tej doby sa má za to, že reklamácia vybavená nebola.

  • Po uplynutí lehoty k vybaveniu reklamácie v prípade, že reklamácia vybavená nebola, sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a Kupujúcemu sa priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

Za situácie, kedy je potreba Tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva nutného k posúdeniu vady a označí zásielku príslušnými symbolmi. Odporúčame kupujúcemu balík s tovarom poistiť.

Predávajúci alebo určené servisné stredisko vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie či ihneď v prípade osobného predania; ďalej potom bezodkladne vystaví písomné potvrdenie o vybavení reklamácie, kde uvedie spôsob jej vybavenia a dátum ukončenia, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie, tzn. Prevažne telefonicky, SMS, prípadne mailom na uvedenú adresu.

Nárok na uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady zaniká v prípade, že vada vznikla následkom neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zachádzaní s ním, tzn. Hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným k tovaru, pokiaľ takéto okolnosti mali vplyv na vznik vady.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho odporúčame Kupujúcemu vyžadovať po servisnom technikovi, pre prípad, že by tak servisný technik neurobil sám, vyhotovenie protokolu o zistených vadách a forme ich odstránenia, a to pre prípad prejavenia sa ďalších vád na tovare a pre určenie záručnej lehoty. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutia zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu bez zbytočného odkladu podľa jeho voľby, a to buď prevodom na bankový účet, odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.

Kupujúci má právo na náhradu nutných nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov vynaložených na toto odstúpenie. Náklady spojené s prepravou tovaru k zákazníkovi po vybavení reklamácie sú hradené predávajúcim.

V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Pri doručení reklamovaného tovaru zákazníkom osobne na adresu prevádzky bude vydaný reklamačný protokol okamžite pri prevzatí tovaru. Pri doručení reklamovaného tovaru prepravnou službou bude reklamačný protokol zaslaný bezodkladne na elektronickú adresu uvedenú zákazníkom, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru od prepravnej služby.

3. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2015

Kontrola tovaru

Zákazník je pri prevzatí povinný skontrolovať dodaný tovar, či nie je viditeľne poškodený alebo poničený. V prípade poškodenia zásielky nie je zákazník povinný dodávku prevziať, v tom prípade musí bezodkladne kontaktovať predajcu Mojekolo.sk (tel. 725 855 888) o neprevzatí zásielky.

Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v prípade, kedy je zásielka doručená zmluvným prepravcom.

V prípade, že zákazník tovar prevezme, ale zistí akékoľvek nezrovnalosti, medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom alebo so zásielkou faktúru neobdržal, je povinný bezodkladne informovať Mojekolo.sk o tejto skutočnosti. V prípade, že tak neučiní, nebude jeho neskoršia reklamácia uznaná.

Prijatie tovaru na reklamáciu

Na reklamáciu bude prijatý iba kompletný tovar či iný daný diel, so sprievodnou dokumentáciou. Reklamácia tovaru zakúpeného v internetovom obchode mojekolo.sk môže byť uplatnená iba na adrese podľa fakturačných údajov.

Postup reklamácie

Kontaktujte nás telefonicky alebo mailom (tel.: +421 233 056 939, mail: obchod@mojekolo.sk).

Pokiaľ chcete reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode Mojekolo.sk, pošlite alebo iným spôsobom doručte tovar spolu s kópiou dokladu o kúpi (faktúrou) a podrobným popisom vady na adresu firmy.

Tovar je nutné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Ďalej je zákazník povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, vysušený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.

Predajca je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.

Vrátenie tovaru

Ak si objednávate ako súkromná osoba (teda nie na firmu), máte v súlade so zákonom č. 367/2000 možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. U firiem vzájomnou dohodou.

Pokiaľ sa k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás najskôr najlepšie telefonicky (+421 233 056 939) alebo e-mailom (obchod@mojekolo.sk) s uvedením čísla objednávky, čísla faktúry, dátumu nákupu a vášho čísla účtu. Pri odbere a vrátení tovaru v kamennej predajni bude vrátená čiastka vyriešená okamžite.

Tovar, ktorý sme vám zaslali prepravcom a budete ho zasielať späť na našu adresu, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. Tovar vždy dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu či inému znehodnoteniu behom prepravy alebo poškodeniu pôvodných obalov.

Pokiaľ bude tovar poškodený, alebo opotrebovaný, ide pri vrátení tovaru prihliadnuť k jeho stavu. Vrátená čiastka teda bude závisieť na množstve opotrebenia a poškodenia.

Ako vrátiť tovar

Neposielajte tovar na dobierku. Tovar následne zašlite na adresu Štěpánkovická 950/23, 747 21 Kravaře, Česká republika. Čiastku vám potom v čo najkratšej lehote odošleme na váš účet. U zásielok zo zahraničia bude vrátená čiastka ponížená o poštovné.

Pri zaslaní tovaru späť na našu adresu priložte k tovaru doklad o kúpe, alebo kópiu (v prípade výmeny za inú veľkosť) a vyplnenú žiadosť o vrátení tovaru.